Svenska English

Ackreditering

EU-KONTROLLER

  TSD Infrastruktur
  TSD Energi
  TSD Trafikstyrning och signalering
  TSD Personer med reducerad rörlighet
  TSD Säkerhet i järnvägstunnlar
  TSD Rullande materiel - godsvagnar

KONTROLLPROCESSER 

  Komponenter
  Anläggning
  Kvalitetssäkring
  Revisioner

ACKREDITERADE AV SWEDAC
MEDLEM AV NB-RAIL

Vanaheim AB är registrerad hos EG-kommissionen som Anmält Organ (Notified Body) "NB 1807" sedan den 21/12 2006 och för
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om drdiftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen.

Vanaheim AB är ackrediterad av SWEDAC mot följande standarder:
 EN ISO/IEC 17020
 EN ISO/IEC 17021
 EN ISO/IEC 17065
Vanaheim är ackrediterad av SWEDAC att genomföra EG-kontroll enligt vidstående tabell.

Vi kontrollerar  om nybyggda eller ombyggda järnvägsobjekt uppfyller
"Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet  för transeuropeiska järnvägssystemet" (TSD).

Vårt metodiska systemarbete och våra erfarna och kvalificerade medarbetare säkerställer hög kvalitet i EG-kontrollförfarandet.

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens av kontrolluppdrag i järnvägssektorn i Sverige, Finland, Norge och Polen.