Svenska English

Beskrivning av certifiering av driftskompatibilitetskomponenter och delsystem
i Europeisk järnvägssystem

Allmänt
Vanaheims är ackrediterad av SWEDAC för certifiering av delsystem och driftskompatibilitetskomponent i det Europeiska järnvägssystemets direktiv 2008/57/EG. Certifieringen inkluderar bedömning av överensstämmelse och lämplighet för användning i enlighet med kraven i TSD ”Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet”.
 
 Vanaheims områden för certifiering av olika TSD och moduler anges på hemsidans flik ”Ackreditering”.
Certifieringen utförs efter krav i TSD och enligt av kunden vald modul.
Genomförande av EG-kontroll (Certifiering)
Genomförande sker huvudsakligen i tre steg,
  • Konstruktionskontroll
  • Produktkontroll
  • Utfärdande av EG-kontrollförklaring (Certifikat)
För moduler med krav på certifiering av kvalitetsstyrningssystem tillkommer ytterligare ett steg
  • Godkännande och övervakning av kvalitetsstyrningssystem
 
Konstruktionskontroll
Vanaheim skall granska teknisk dokumentation för att bedöma uppfyllelsen av tekniska kraven i relevant TSD. Vanaheim skall informera klient om alla avvikelser så att klienten kan åtgärda avvikelserna.  
Vanaheim skall ansvara för sammanställningen av det tekniska underlag som ska åtfölja EG-kontrollförklaringen. Detta tekniska underlag ska innehålla alla nödvändiga dokument som rör delsystemets egenskaper och, i förekommande fall, alla intyg om driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse. Det bör också innehålla alla uppgifter om villkor och begränsningar för användning, föreskrifter om underhåll, kontinuerlig eller periodisk övervakning, inställningar och underhåll.
Vanaheim skall utfärda mellanliggande EG-kontrollintyg om konstruktionen uppfyller kraven i relevant TSD.
 
Produktkontroll
Vanaheim skall granska utförd produkt genom platskontroll, mätprotokoll samt övrig teknisk dokumentation som behövs för att bedöma uppfyllelsen av de tekniska kraven i relevant TSD. Vanaheim skall informera klient om alla avvikelser så att klienten kan åtgärda avvikelserna.  
Vanaheim skall ansvara för sammanställningen av det tekniska underlag som ska åtfölja EG-kontrollförklaringen. Detta tekniska underlag ska innehålla alla nödvändiga dokument som rör delsystemets egenskaper och i förekommande fall alla intyg om driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse. Det bör också innehålla alla uppgifter om villkor och begränsningar för användning, föreskrifter om underhåll, kontinuerlig eller periodisk övervakning, inställningar och underhåll.
Vanaheim skall utfärda EG-kontrollintyg om produkten uppfyller kraven i relevant TSD.
 
Godkännande och övervakning av kvalitetsstyrningssystem
Följande moduler är aktuella:
Moduler som tillämpas efter 2011-01-01
CD, CH, CH1, SD, SH1.
Moduler i TSD som tillämpas före 2011-01-01
D, H1, H2, SD , SH 2.
 
Genomförande av kontroll kvalitetsstyrningssystem
Vanaheim utformar en revisions grupp.
Utsedd revisionsgrupp skall granska dokumentationen för kvalitetsstyrningssystemet. Den dokumentation som skall kontrolleras beror av TSD och modul. Vanaheim skall för klient förbereda lista över de dokument som behövs för certifieringen.
 
Vanaheim skall kontrollera om klients ledningssystem är certifierad enligt standard EN 9001. Om ledningssystemet inte är certifierad väljer klient vilket anmält organ (Vanaheim eller annat certifierings organ) som skall utföra certifiering av ledningssystemet enligt standard EN 9001.
Om klienten tillämpar ett certifierat kvalitetsstyrningssystem som certifierats av ett certifieringsorgan som är ackrediterat behöver Vanaheim inte på nytt bedöma hela ledningssystemet. Vanaheim skall endast kontrollera om kvalitetsstyrningssystemet säkerställer att delsystemet uppfyller kraven i TSD.
 
Revisionen genomföras i 2 steg
Syftet med certifieringsrevisionens steg 1 är att utvärdera klientens förståelse av standardernas krav, särskilt de krav som gäller identifiering av de viktigaste parametrarna eller betydande aspekter, processer, mål och funktioner av ledningssystemet. Utvärdering skall ske på platsen hos klienten. Resultat av certifieringsrevisionens steg 1 dokumenteras och diskuteras med klienten, inklusive identifiering av eventuella problemområden som kan klassas som avvikelser och granskas vid genomförandet av certifieringsrevisionens steg 2.
Syftet med certifieringsrevisionens steg 2 är att utvärdera klientens ledningssystem med avseende på genomförand och effektivitet. Utvärdering skall ske på platsen hos klienten.
Revisionsgrupp förbereder revisionsrapport. Revisorer skall granska resultat av certifieringsrevision steg 2, analysera avvikelse och korrigerande åtgärder.
Vanaheim skall utfärda kvalitetsstyrningskontrollintyg om kvalitetssystemet uppfyller kraven i relevant TSD.
 
Avslag av godkännande av kvalitetsstyrningssystem 
Vanaheim skall lämna ett avslag i fall kontroll visar att aktuella TSD-krav inte uppfylls.  Vanaheim skall informera klient om avslag samt ange skälen för beslutet.
Kvalitetsstyrningskontrollintyget gäller i 3 år från beslutsdatum under förutsättning att uppföljningsrevisioner är positiva.
 
Återkallande av godkännande av kvalitetsstyrningssystem
Vanaheim kan återkalla godkännande av kvalitetsledningssystemet då inte klienten uppfyller kraven vid certifieringen.
 
Uppföljningsrevision
Syftet med uppföljningsrevision är att beakta förändringar hos klientens organisation och ledningssystem. Granska om verksamheten fortfarande uppfyller krav enligt ledningssystemet mellan omcertifieringarna och att kraven från aktuella standarder uppfylls. Uppföljningsrevisioner skall genomföras minst en gång om året.
Första uppföljningsrevisionen skall utföras inom 12 månader efter sista dagen av certifieringsrevisionens steg 2.
Uppföljningsrevision skall utföras hos klienten och behöver inte nödvändigtvis vara en fullständig revision.  Om inte fullständig revision genomförs hos klienten skall det planeras andra övervakningsaktiviteter som visar att villkoren för certifieringen är uppfyllda.
 
Utfärdade av EG-kontrollförklaring
Vanaheim skall utfärda ett certifikat i de fall projekt har funnits uppfylla aktuella krav i TSD som är tillämpliga på det berörda delsystemet eller driftskompatibilitetskomponenten.
 
Överklagande Vanaheims beslut
Se fliken Klagomål och överklagande
 
Klagomål
Se fliken Klagomål och överklagande
 
Hänvisning till certifiering och användning av ”certifieringssymbolen”
Vanaheim tillåter inte att användandet av Vanaheims märke på laboratoriers tester, kalibrerings-, eller inspektionsrapporter som inte utfärdats av Vanaheim.